Leverings informatie

Leveringsvoorwaarden

Gedragscode

Premz heeft een gedragscode ontwikkelt - deze is bedoeld om richtlijnen voor professioneel en maatschappelijk verantwoord ondernemen te verschaffen. Hieronder leest u de gedragscode zoals Premz deze zichzelf en haar medewerkers oplegt.
Wij streven na:

  • Ons te houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze zakelijke en maatschappelijke activiteiten.
  • Ons in te zetten voor het bieden van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten.
  • Kennis te delen ter bevordering van het niveau binnen onze branche.
  • Uitsluitend samen te werken met bedrijven die geen gebruik maken van kinderarbeid, zoals omschreven in de betreffende conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de nationale wetgeving.
  • Uitsluitend samen te werken met bedrijven die mensenrechten van haar werknemers en die van haar leveranciers, evenals de voorschriften van de landen waarin zij werken op het gebied van werkgelegenheid respecteren en bevorderen.
  • Uitsluitend samen te werken met bedrijven die een beleid toepassen dat in overeenstemming is met de lokale en nationale wetten die discriminatie op grond van ras, huidskleur, geloof, leeftijd, nationale oorsprong of iedere andere toepasselijke grond verbieden bij het aannemen en in dienst hebben van personeel. Alle werknemers dienen waardig en met respect te worden behandeld en het bedrijf mag geen enkele vorm van discriminatie ondersteunen in welk aspect van haar bedrijfsvoering dan ook.
  • Een betere milieuzorg. Wij bekommeren ons om een veilig milieu en de culturen van de landen waar wij of onze leveranciers zijn gevestigd. Wij vragen van onze leveranciers dat zij bij het beheer en uitvoering van hun activiteiten het milieu in stand proberen te houden en te beschermen.
  • Deze gedragscode toe te passen en uit te dragen.
  • Ons minimaal te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


Directie en medewerkers
Premz